vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Văn bản pháp luật Pháp luật đầu tư Thông tư 03/2009/TT-BXD hướng dẫn nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìn

Thông tư 03/2009/TT-BXD hướng dẫn nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìn

PDF.InEmail

Chỉ mục bài viết
Thông tư 03/2009/TT-BXD hướng dẫn nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìn
Chương I QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ XÁC ĐỊNH CHỦ ĐẦU TƯ; THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Chương II QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Chương III QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Chương IV QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP
Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
PHỤ LỤC
Tất cả các trang

THÔNG TƯ 03/2009/TT-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH NGÀY 26/03/2009, CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 11/05/2009, HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 12/2009/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mục lục:

Chương I. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ XÁC ĐỊNH CHỦ ĐẦU TƯ; THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 1. Xác định chủ đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 3 Nghị định 12/CP

Điều 2. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Điều 10 Nghị  định 12/CP

Điều 3. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình quy định tại Điều 13 Nghị định 12/CP

Chương II. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Điều 4. Công trình không phải xin giấy phép xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định 12/CP

Điều 5. Giấy phép xây dựng tạm quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/CP

Điều 6. Về Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Điều 7. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 12/CP

Điều 8. Điều chỉnh giấy phép xây dựng quy định tại Điều 24 Nghị định 12/CP

Điều 9. Quản lý xây dựng đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 12/CP

Điều 10. Phá dỡ công trình xây dựng quy định tại Điều 32 Nghị định 12/CP

Chương III. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 11. Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Nghị định 12/CP

Điều 12. Hình thức chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án quy định tại Điều 33 và Điều 35 của Nghị định 12/CP

Chương IV. QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP

Điều 13. Xử lý chuyển tiếp về thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và các công việc tiếp theo

Điều 14. Xử lý chuyển tiếp về cấp giấy phép xây dựng

Điều 15. Xử lý chuyển tiếp về điều kiện năng lực đối với những người tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chương V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng

Điều 17. Hiệu lực thi hành

 

PHỤ LỤC SỐ 1. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN CỦA CÔNG TRÌNH ……………. …

PHỤ LỤC SỐ 2. TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH……….

PHỤ LỤC SỐ 3 . TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH …….

PHỤ LỤC SỐ 4. QUYẾT ĐỊNH CỦA.......Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

xây dựng công trình ………………..

PHỤ LỤC SỐ 5

------------------------
Newer news items:
Older news items: