vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC

Quyết định bổ nhiệm giám đốc

PDF.InEmail

 

 

CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

WWW.YOUBIZ.VN

-------------

Số ...... /QĐ – YOUBIZ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Tp.HCM, ngày tháng năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty LUẬT YOUBIZ về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc của Công ty LUẬT YOUBIZ đối với:

Luật sư PHAN TRƯỜNG HÂN Giới tính: Nam

Sinh ngày: 10/12/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 201517724 Ngày cấp: 04/09/2008 Nơi cấp: CA Tp.Đà Nẵng

Nơi đăng ký HKTT: tổ 52, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Chỗ ở hiện tại: 112/4 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Chức vụ: Giám đốc

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

- Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

- Được quyền ký kết các quyết định bổ nhiệm nhân sự, điều hành Công ty.

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Thành viên về mọi hoạt động của Công ty.

Điều 3: Luật sư Phan Trường Hân và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi Nhận:

- Như Điều 1

- Lưu VP

- Thông báo trên www.youbiz.vn

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

Luật sư PHAN TRƯỜNG HÂN

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

YOUBIZ - BUSINESS & LAWYERS

15 Trần Đình Xu, P.Cầu Kho, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Luật sư TRẦN VĂN TIẾN: 0906 099 061

T14 Mai Đăng Chơn, (đối diện UBND P.Hòa Quý), Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Luật gia HÂN (Mr.): 0935 864 357

Email: info@youbiz.vn - 0511. 3969 979
Web: www.youbiz.vn

DỊCH VỤ ĐƯỢC QUAN TÂM