vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Kinh doanh - Thương mại Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh

Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh

PDF.InEmail

CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

WWW.YOUBIZ.VN

-------------

Số ...... /QĐ – YOUBIZ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

                      

Tp.HCM, ngày      tháng     năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng

 

 

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty LUẬT YOUBIZ về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng;

 - Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

-  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty LUẬT YOUBIZ  đối với:

Luật sư ……………………………  Giới tính: Nam

Sinh ngày: 10/12/1982    Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 201517724  Ngày cấp: 04/09/2008 Nơi cấp: CA Tp.Đà Nẵng

Nơi đăng ký HKTT: tổ 52, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Chỗ ở hiện tại: 112/4 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Làm trưởng Chi nhánh Công ty Luật YouBiz

Tại địa chỉ: ………………………………….., thành phố Đà Nẵng

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

 

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc Chi nhánh:                     

-         Tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên Công ty, Giám đốc Công ty và theo luật hiện hành.

-          Được quyền ký kết các quyết định bổ nhiệm nhân sự, điều hành tại Chi nhánh Đà Nẵng.

-         Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

-         Chịu trách nhiệm báo cáo thường xuyên đến Giám đốc Công ty, Hội đồng Thành viên theo quy định của Công ty.

-         Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Thành viên, Giám đốc Công ty về mọi hoạt động của Công ty.

        

Điều 3: Luật sư Phan Trường Hân (đại diện theo pháp luật), ông/bà …………………….(Giám đốc Chi nhánh) và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

                                                                      

Nơi Nhận:

- Như Điều 1

- Lưu VP

- Thông báo trên www.youbiz.vn

GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

PHAN TRƯỜNG HÂN