vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Hợp đồng mua bán tài sản

PDF.InEmail

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Tại [Địa chỉ], chúng tôi gồm có:

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):..........................................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................... cấp ngày..............................................

tại....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):....

........................................................................................................................

 

            Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

            1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ...............................................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................... cấp ngày..............................................

tại....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................

........................................................................................................................

Cùng vợ là bà: ................................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................... cấp ngày..............................................

tại....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................

........................................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

            2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ...........................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................... cấp ngày..............................................

tại....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................

........................................................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:

- Họ và tên:......................................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................... cấp ngày..............................................

tại....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................

........................................................................................................................

          * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:.................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................... cấp ngày..............................................

tại....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................

........................................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

            3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ....................................................................................................

Trụ sở: ............................................................................................................

Quyết định thành lập số:.................. ngày............ tháng ............ năm.............

do ........................................................................................................... cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....... ngày......... tháng ....... năm........

do ........................................................................................................... cấp.

Số Fax: ........................................... Số điện thoại:..........................................

Họ và tên người đại diện: ................................................................................

Chức vụ: .........................................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................... cấp ngày..............................................

tại....................................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

Bên mua (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

........................................................................................................................                        ........................................................................................................................

          Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán tài sản với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

TÀI SẢN MUA BÁN

Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản mua bán và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của Bên A đối với tài sản mua bán

......................................................................................................................................................                              ......................................................................................................................................................

ĐIỀU 2

GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.     Giá mua bán tài sản nêu tại Điều 1 là: ... ………………………………

(bằng chữ .………………………………………………………………………………………………...)

2.     Phương thức thanh toán: ……………………………………………….

........................................................................................................................  

3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3

THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN

Do các bên thỏa thuận

........................................................................................................................             

ĐIỀU 4

QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN MUA BÁN

1. Quyền sở hữu đối với tài sản mua bán được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm Bên B nhận tài sản (nếu không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác);

2. Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó;

ĐIỀU 5

VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ

         

          Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản theo Hợp đồng này do Bên ………. chịu trách nhiệm nộp (nếu có).

 

ĐIỀU 6

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

          Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

          Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

          1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

đ) Các cam đoan khác ...

2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

đ) Các cam đoan khác...

         

ĐIỀU 8

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

          1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

          2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này;

3. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày: ………………………………………….

                  Bên A                                                          Bên B

    (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                      (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

YouBiz.vn – Business & Lawyers 


Newer news items:
Older news items:

YÊU CẦU DỊCH VỤ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

YOUBIZ - BUSINESS & LAWYERS

15 Trần Đình Xu, P.Cầu Kho, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Luật sư TRẦN VĂN TIẾN: 0906 099 061

T14 Mai Đăng Chơn, (đối diện UBND P.Hòa Quý), Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Luật gia HÂN (Mr.): 0935 864 357

Email: info@youbiz.vn - 0511. 3969 979
Web: www.youbiz.vn

DỊCH VỤ ĐƯỢC QUAN TÂM