vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Nhà đất Biên bản Giao nhận tiền đặt cọc (mua bán căn hộ)

Biên bản Giao nhận tiền đặt cọc (mua bán căn hộ)

PDF.InEmail

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------***---------------

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày ___ Tháng ___ năm ___, tại ____, Chúng tôi gồm :

BÊN A : BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Ông : …………………………………………………………………………………...

CMND số : …………………………………………………………………………………...

Đăng ký HK : …………………………………………………………………………………..

Và vợ : …………………………………………………………………………………...

CMND số : …………………………………………………………………………………...

Đăng ký HK : …………………………………………………………………………………...

(Sau đây được gọi là  "Bên A")

Là chủ sở hữu căn hộ/nhà ___ tại địa chỉ số …………………………………………………………………...

BÊN B : BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Ông : …………………………………………………………………………………...

CMND số : …………………………………………………………………………………...

Đăng ký HK : …………………………………………………………………………………..

Và vợ : …………………………………………………………………………………...

CMND số : …………………………………………………………………………………...

Đăng ký HK : …………………………………………………………………………………...

(Sau đây được gọi là  "Bên B")

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số …/ …./THNC, ngày …/…/20… mà hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

1. Bên A đã nhận dủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: …………… đồng (...... triệu đồng chẵn).

2. Lý do đặt cọc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Thoả thuận đặt cọc.

3. Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán lần thứ nhất theo quy định tại Thoả thuận đặt cọc.

4. Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số ……………. , ngày …../…../20…...

 

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

BÊN ĐẶT CỌC