vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Nhà đất Giấy xác nhận độc thân (nhà đất)

Giấy xác nhận độc thân (nhà đất)

PDF.InEmail

Giấy xác nhận độc thân này dùng để tham gia các giao dịch về chuyển nhượng bất động sản khi người tham gia đang độc thân, không có vợ/ chồng.

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2012

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

 

Kính gởi: UBND PHƯỜNG ……………., QUẬN……………., TP.ĐÀ NẴNG.

 

Tôi là: .......................– Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 24/05/1982 - Dân tộc: Kinh – Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: .................cấp ngày 02/06/2012 tại Công an Đà Nẵng.

Nơi thường trú: ……………………..……………..……………..………………..

 

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận tình trạng hôn nhân của tôi như sau:

Trong thời gian cư trú tại địa phương từ ngày … tháng … năm 1998 đến ngày … tháng … năm 2012 với tình trạng hôn nhân như sau:

Tình trạng hôn nhân: Độc thân.

Đơn này được xác nhận để: Giao dịch dân sự.

 

Tôi xin cam đoan nội dung tôi xin xác nhận như trên là đúng sự thật nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chị trách nhiệm trước pháp luật.

 

Xác nhận của UBND Phường

Người làm đơn

 

 

 

ABC