vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Kinh doanh - Thương mại Biên bản Họp bầu Hội đồng Quản trị

Biên bản Họp bầu Hội đồng Quản trị

PDF.InEmail

Biên bản Họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần để bầu ra các thành viên trong Hội đồng Quản trị của Công ty.

 

CÔNG TY CP ……

Số:…./BB – …………

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..

(V/v Bầu thành viên hội đồng quản trị)

 

Hôm nay, ngày tháng năm ……. Tại trụ sở công ty ………………… .

Chúng tôi gồm:

Chủ toạ cuộc họp: Ông ………… - Cổ đông sáng lập

Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ông ………….: Cổ đông sáng lập

- Ông …………..: Cổ đông sáng lập

- Bà ……………: Cổ đông sáng lập

- Bà ……………: Cổ đông sáng lập – Thư ký cuộc họp

5/5 cổ đông sáng lập tham gia đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất những nội dung sau:

 

1. Bầu các thành viên hội đồng quản trị như sau:

 

1.1. Bầu Ông: ……………. Giới tính: Nam

Năm sinh: ………. Dân tộc: … Quốc tịch: ….

CMND số: ….

Nơi thường trú:

Nơi ở hiện tại: ………………………

 

Hiện tại là cổ đông sáng lập Công ty nay giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ………………………….

 

1.2. Bầu Ông:

…………….

1.3. Bầu Bà:

………………

2. Đại Hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, các chức danh quản lý (Tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng Giám đốc, phó Giám đốc) và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần ………………………… có trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất như trên.

3. Biên bản được lập vào hồi 10h cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

(Ký tên)