vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Kinh doanh - Thương mại Phiếu thông tin tình hình thực hiện dự án đầu tư

Phiếu thông tin tình hình thực hiện dự án đầu tư

PDF.InEmail

 


PHIẾU THÔNG TIN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm lập Phiếu Thông tin)

Tên Công ty:

 

 

Điện thoại/Fax:

 

 

Mã số thuế:

 

 

E-mail (nếu có):

 

 

STT

CHỈ TIÊU

PHẦN DOANH NGHIỆP ĐIỀN THÔNG TIN

1

Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu (ghi số, ngày cấp, cơ quan cấp)

 

 

2

Các Giấy phép điều chỉnh/Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư còn hiệu lực (ghi số, ngày cấp, cơ quan cấp)

 

 

3

Quốc tịch của Nhà đầu tư nước ngoài (ghi tên quốc gia)

 

 

4

Địa chỉ:

 

 

 

- Trụ sở chính

 

 

 

- Địa điểm thực hiện dự án

 

 

 

- Địa chỉ chi nhánh (nếu có)

 

 

 

- Địa chỉ văn phòng đại diện, giao dịch (nếu có)

 

 

 

- Các địa điểm kinh doanh trực thuộc của doanh nghiệp (xưởng sản xuất, cửa hàng…)

 

 

5

Ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động (ghi ngành nghề kinh doanh đã được cấp trên Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư)

 

 

6

Tổng vốn đầu tư đăng ký của dự án theo Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đô-la Mỹ):

 

 

 

tương đương đồng Việt Nam:

 

 

 

hình thức góp vốn:

 

 

7

Vốn điều lệ của doanh nghiệp (trước đây là vốn pháp định), trong đó:

 

 

 

- Bên Việt Nam (đô-la Mỹ):

 

 

 

tương đương đồng Việt Nam:

 

 

 

hình thức góp vốn:

 

 

 

- Bên Nước ngoài (đô-la Mỹ):

 

 

 

tương đương đồng Việt Nam:

 

 

 

hình thức góp vốn:

 

 

8

Vốn đầu tư đã đưa vào thực hiện lũy kế đến thời điểm lập Phiếu Thông tin (đô-la Mỹ)

 

 

 

tương đương đồng Việt Nam:

 

 

9

Vốn đầu tư đã đưa vào thực hiện trong tháng lập Phiếu Thông tin (đô-la Mỹ)(nếu có)

 

 

 

tương đương đồng Việt Nam:

 

 

10

Vốn điều lệ của doanh nghiệp đã đưa vào thực hiện lũy kế đến thời điểm lập Phiếu Thông tin, trong đó:

 

 

 

- Bên Việt Nam (đô-la Mỹ):

 

 

 

tương đương đồng Việt Nam:

 

 

 

- Bên Nước ngoài (đô-la Mỹ):

 

 

 

tương đương đồng Việt Nam:

 

 

11

Lao động, trong đó:

 

 

 

- Việt Nam (người):

 

 

 

- Nước ngoài (người):

 

 

12

Doanh thu của năm liền kề lập Phiếu Thông tin (đồng Việt Nam)

 

 

13

Nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan quản lý Nhà nước (đồng Việt Nam):

 

 

14

Lợi nhuận sau thuế của năm liền kề lập Phiếu Thông tin (đồng Việt Nam)

 

 

15

Diện tích đất sử dụng (m2):

 

 

16

Tiến độ thực hiện dự án:

 

 

16.1

Dự án đã/đang triển khai hoạt động kinh doanh:

 

 

16.2

Dự án đang triển khai đầu tư, xây dựng, chưa bắt đầu kinh doanh:

 

 

 

+ Đền bù giải phóng mặt bằng

 

 

 

+ Lập quy hoạch chi tiết

 

 

 

+ Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, hoặc đánh giá tác động môi trường

 

 

 

+ Phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

 

 

+ Giấy phép xây dựng

 

 

 

+ Quyết định giao, thuê đất

 

 

 

+ Khởi công xây dựng

 

 

 

+ Dự kiến hoàn thành (ghi tháng, năm  hoàn thành)

 

 

16.3

Dự án tạm ngưng:

 

 

16.4

Dự án không triển khai:

 

 

17

Các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...ngày...tháng...năm 20…

 

 

 

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

 

 

 

(Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi:

 

 

Mục 1: đề nghị Công ty ghi số, ngày tháng năm và Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư cấp lần đầu

Mục 2: đề nghị Công ty liệt kê và ghi số, ngày tháng năm và Cơ quan cấp các Giấy phép điều chỉnh/Giấy chứng nhận

điều chỉnh Giấy phép đầu tư còn hiệu lực

Mục 3: ghi tên quốc tịch của các Nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp dự án có 2 Nhà đầu tư nước ngoài trở lên, đề

nghị ghi tên cả 2 quốc tịch Nhà đầu tư nước ngoài (VD: Hàn Quốc, Nhật Bản, …)

Mục 4: đề nghị Công ty liệt kê tất cả các địa chỉ  trực thuộc doanh nghiệp (nếu có) cùng với số Văn bản/Giấy phép, ngày

tháng năm và Cơ quan cấp

Mục 5: đề nghị Công ty ghi ngành nghề kinh doanh đã được cấp trên Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư

Mục 6-10: đề nghị Công ty số vốn đầu tư, vốn điều lệ của doanh nghiệp, hình thức góp vốn đã đăng ký và vốn đầu tư,

vốn điều lệ đã đưa vào thực hiện bằng tiền đô-la Mỹ và đồng Việt Nam trong tháng lập Phiếu Thông tin và lũy kế

đến thời điểm gởi Phiếu Thông tin tình hình thực hiện dự án đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mục 11: đề nghị Công ty điền số lượng lao động tính đến thời điểm hiện tại của Công ty

Mục 12-14: đề nghị Công ty điền doanh thu (từ xuất khẩu+từ thị trường trong nước, nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan quản lý

Nhà nước, lợi nhuận sau thuế của năm liền kề gần nhất trong tháng lập Phiếu Thông tin

Mục 15: đề nghị Công ty cung cấp thông tin diện tích đất sử dụng đối với các dự án bất động sản và các dự án sản xuất

đi thuê nhà, xưởng hoặc thuê đất để xây dựng nhà xưởng triển khai dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mục 16: đề nghị Công ty ghi nhận tình hình thực tế về tiến độ triển khai hoạt động dự án của doanh nghiệp:

- Trường hợp dự án đã/đang triển khai hoạt động kinh doanh (đối với tất cả các loại dự án): đề nghị doanh nghiệp ghi là

"Đã hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật và đang triển khai hoạt động kinh doanh" tại Mục 16.1. Trong đó,

đề nghị doanh nghiệp ghi cụ thể, chi tiết các thủ tục mà doanh nghiệp đã hoàn tất theo quy định pháp luật hiện hành và quá trình

hoạt động kinh doanh

- Trường hợp dự án đang triển khai đầu tư, xây dựng (bao gồm các dự án bất động sản và các dự án sản xuất đi

 thuê nhà, xưởng hoặc thuê đất để xây dựng nhà xưởng) và chưa bắt đầu kinh doanh: đề nghị công ty ghi nhận thông

tin chi tiết theo các bước liệt kê (nếu có) tại Mục 16.2

- Trường hợp dự án tạm ngưng triển khai hoạt động kinh doanh (đối với tất cả các loại dự án): đề nghị doanh nghiệp ghi rõ

thời gian bắt đầu tạm ngưng hoạt động kinh doanh và tạm ngưng trong bao lâu tại Mục 16.3; sau thời gian đó, đề nghị doanh nghiệp có

Phiếu Thông tin về Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trường hợp dự án không triển khai hoạt động kinh doanh (đối với tất cả các loại dự án): đề nghị doanh nghiệp ghi rõ

lý do tại Mục 16.4