vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Kinh doanh - Thương mại Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc

Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc

PDF.InEmail

CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

WWW.YOUBIZ.VN

-------------

Số ...... /QĐ – YOUBIZ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Tp.HCM, ngày      tháng     năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

V/v: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty LUẬT YOUBIZ về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

-  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc của Công ty LUẬT YOUBIZ  đối với:

Luật sư ………………………………………….  Giới tính: Nam

Sinh ngày: 10/12/1982    Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 201517724  Ngày cấp: 04/09/2008 Nơi cấp: CA Tp.Đà Nẵng

Nơi đăng ký HKTT: tổ 52, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Chỗ ở hiện tại: 112/4 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

-         Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

-         Thay mặt Giám đốc và phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên những phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc Công ty.

-         Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

-         Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Thành viên về mọi hoạt động của Công ty.

 

Điều 3: Luật sư Phan Trường Hân (đại diện theo pháp luật) , …………………… (Phó Giám đốc) và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi Nhận:

- Như Điều 1

- Lưu VP

- Thông báo trên www.youbiz.vn

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

PHAN TRƯỜNG HÂN