vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Kinh doanh - Thương mại Biên bản góp vốn thành lập Công ty

Biên bản góp vốn thành lập Công ty

PDF.InEmail

CÔNG TY CỔ PHẦN YOUBIZ

Số: … /BB-YOUBIZ

WWW.YOUBIZ.VN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

TP.HCM, ngày …… tháng…… năm 2009

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần YouBiz)

 

Hôm nay, ngày………tháng .....năm 2009, hồi 8h30 tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN YouBiz, địa chỉ: 112/4 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM  Chúng tôi gồm:

 

Họ và Tên: Lê Văn A

Hộ khẩu thường trú: ... Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Chổ ở hiện tại: … Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

CMND số: 123456789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 170.000

 

Họ và Tên: Hoàng Văn B

Hộ khẩu thường trú: ... Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Chổ ở hiện tại: … Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

CMND số: 123456789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 10.000

 

Họ và Tên: Lê Văn C

Hộ khẩu thường trú: ... Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Chổ ở hiện tại: … Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

CMND số: 123456789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 10.000

 

Họ và Tên: Nguyễn Thị D

Hộ khẩu thường trú: ... Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Chổ ở hiện tại: … Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

CMND số: 123456789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 10.000

 

Là các cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN YOUBIZ cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

 

I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN YOUBIZ

1.      Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt 1.700.000.000 đồng, chiếm 85,00% tổng vốn điều lệ.

2.      Ông Hoàng Văn B góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ.

3.      Ông Lê Văn C góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ

4.      Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ

 

II. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các thành viên công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

1.      Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt 1.700.000.000 đồng, chiếm 85,00% tổng vốn điều lệ.

2.      Ông Hoàng Văn B góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ.

3.      Ông Lê Văn C góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ

4.      Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ

 

III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Lê Văn A

Số 01/GCN cấp ngày …./…./2009

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Hoàng Văn B

Số 02/GCN cấp ngày ……/…./2009

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Lê Văn C

Số 03/GCN cấp ngày ……/…./2008

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Bà Nguyễn Thị D

Số 04/GCN cấp ngày ……/…/2009

 

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh vào ngày  …/…/2009.

 

IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông Lê Văn A giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần YouBiz

V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông Lê Văn A là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

 

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

 

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây:

 

 

LÊ VĂN A

HOÀNG VĂN B

LÊ VĂN C

NGUYỄN THỊ D