vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Kinh doanh - Thương mại Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

PDF.InEmail

 

CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

WWW.YOUBIZ.VN

-------------

Số ...... /QĐ – YOUBIZ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Tp.HCM, ngày tháng năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công TNHH Bạn Kinh doanh đối với:

Ông: NGUYỄN VĂN NAM Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/01/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 201 517 111 Ngày cấp: 25/03/2000 Nơi cấp: CA Tp.Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký HKTT: 112/4 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Chỗ ở hiện tại: 112/4 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Chứ vụ: Kế toán trưởng

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ:

Phụ trách lĩnh vực kế toán của Công ty LUẬT YOUBIZ;

Điều 3: Ông Nguyễn Văn Nam và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

 

Nơi Nhận:

- Như Điều 1

- Lưu VP

- Thông báo trên www.youbiz.vn

GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)

Luật sư PHAN TRƯỜNG HÂN